Tài liệu về vụ Hiến Chương DC cập nhật Sep 19, 2017

TÀI LIỆU VỀ VỤ “HIẾN CHƯƠNG DC”

CẬP NHẬT SEP 19,2017

Xin dành thì giờ đọc để có nhận định đúng. Đừng để bè phái ảnh hưởng. Đừng để lợi danh làm mờ mắt. Bài chúng tôi có chứng cớ hình ảnh, youtube và không vu cáo hay chụp mũ bất cứ ai. Bài chúng tôi cũng không tấn công đời sống cá nhân bất cứ ai. Bài chúng tôi cũng không có những ngôn ngữ vô giáo dục.

CHỨNG CỚ QUA YOUTUBE

1-Đây là các clip ngắn ( 1 hoặc 5 phút) cho từng mục quan trọng, được cắt ra từ youtube chính của buổi họp ngày 23/8 của Hội Cựu SV QGHC:

Các clip ngắn từ 1 hoặc 5 phút-vụ “Hiến Chương DC”- Aug 2 8, 2017

2-Youtube chính: https://www.youtube.com/watch?v=7dVuGkHKDSY&feature=youtu.be

BÀI VIẾT CỦA NHIỀU NGƯỜI

§ Có lẽ Lý Thái Hùng sẽ “thí” quân cờ Đinh Hùng Cường ? Aug 29, 20 17

§ Thư Ngỏ của Ô Trần Nhật Thăng, cựu CT, về vụ “hiến chương DC”- A ug 29, 2017

§ Nhận Đinh thư ô Nguyễn V Thành-Ban Tu Chính- Vụ Hiến C hương Dc- Aug 29, 2017

§ Phản bác các câu sai của ô Đinh Hùng Cường trong Bản Báo Cáo- Vụ Hiến Chương DC- Aug 28, 2017

§ Vụ Cđ DC đổi CS chống cộng thành không cs- ở web này, layout rất đẹp

§ Đinh Hùng Cường-Nguyễn Văn Thành- chủ chốt của vụ đổi “CĐ chống cộng” thành “CĐ không cs” Aug 26, 2017

§ Nguyễn văn Tần- người lính lại nhận trách nhiệm- vụ Cđ Dc dổi ( cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cs)- Aug 25, 2017

§ Lê Hữu Em- Hồn Thiêng Sông Núi đã anh linh- vụ CĐ DC ( không chống cộng , chỉ là không cs)-Aug 24, 2017

§ Ô Đinh Hùng Cường điều trần – Hiến Chương- ( CĐ chống cộng đổi thành CĐ không cs)- Aug 23, 2017

§ Chủ Tịch Cđ DC ( sửa CĐ chống cộng=Cđ không cs!) – updat e vào ngày 22,8- Aug 22, 2017

Hoàng Lan Chi

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tài liệu về vụ Hiến Chương DC cập nhật Sep 19, 2017

  1. Pingback: Cộng đồng hải ngoại- Một năm nhìn lại- Dec 23, 2017 |

  2. Pingback: Hoàng Lan Chi – CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI-MỘT NĂM NHÌN LẠI | Việt Phố

Comments are closed.