Phỏng vấn Trump-Bản dịch của PĐ ( bạn nice của Hoàng Lan Chi)- Nov 2016

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

6 Responses to Phỏng vấn Trump-Bản dịch của PĐ ( bạn nice của Hoàng Lan Chi)- Nov 2016

  1. Pingback: Các bài viết hậu bầu cử- Nov 19, 2016 |

  2. Pingback: Hoàng Lan Chi- Mặt trận bầu cử chưa yên tĩnh- Nov 2016 |

  3. Pingback: Hoàng Lan Chi – Bầu Cử Hoa Kỳ chấm dứt–Lưới trời lồng lộng- Dec 20, 2016 |

  4. Pingback: Links các bài viết về hậu bầu cử của Hoàng Lan Chi và nhiều người -Dec 21, 2016 |

  5. Pingback: Bây Giờ Mới Đúng Là “Cuồng Trump”-Nov 2, 2018 |

  6. Pingback: Các bài về Trump năm 2016-May 23, 2019 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s