Ông Đinh Hùng Cường sử dụng Bài 3 Lá để ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng

Ông Đinh Hùng Cường sử dụng Bài 3 Lá để ứng cử

Chủ Tịch Cộng Đồng

1- Lá Bài Thứ Nhất: Hội đã ghi danh sinh hoạt với Cộng Đồng : KHÔNG ỔN!

Hội Ngưòi Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn mà ông Cường ghi danh là một hội đã ngưng hoạt động 28 năm, là một hội chết, một hội ma (tài liệu và văn kiện của tiểu bang, phụ đính 1,2,3)

2-Lá Bài Thứ Hai : Hội chưa ghi danh sinh hoạt với Cộng Đồng: NO GOOD!

Hội Người Mỹ Gốc Việt Quốc Gia vùng Thủ Đô mới thành lập ngày 16/5/2016, chưa ghi danh. (tài liệu và xác nhận của Ủy Ban Bầu Cử, phụ đính 4,5)

3- Lá Bài Thứ Ba: Tìm điều khoản non yếu của Hiến Chương: ĐỂ HỢP THỨC HÓA!

Đây là lá bài ông Đinh Hùng Cường có thể sử dụng:

A.- Căn cứ vào Hiến Chương , điều 17.1a:

“ Các Chủ tịch, Hội trưởng và các Trưởng nhóm có thể cử đại diện tham dự các phiên họp Hội Đồng Đại Diện bằng một văn thư chính thức. Các đại diện này có quyền ứng cử, hay nhận đề cử vào các chức vụ trong Hội Đồng Đại Diện.”

( trích email của ông Trưởng Ban Bầu Cử Bùi Mạnh Hùng ngày 31/8/2016, lúc 2:16 pm)

Kết luân:

Ứng cử Viên Đinh Hùng Cường nếu biến ứng cách sử dụng Bài 3 Lá ông có trong tay trước Hội Đồng Đại Diện, ông sẽ "thắng lớn" chức Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn nhiệm kỳ 2016-2018 !

Bùi Dương Liêm

From: BMH <amsfv>
Sent: Saturday, August 27, 2016 12:40 AM
To: bebeliem; bicph666; thomasphampc; davidtran22003;cuongtram.dinh; bodetam10; cong_n; kbc4100htd; nguyensodong;lehuuem; minh37526; kim1ng
Subject: Hồi âm…..Re: Hai hội mang tên Đinh Hùng Cường ( bản hoàn chỉnh)

Trong số 65 Hội đoàn, Tổ chức, và Nhóm,

đã ghi danh sinh hoạt Cộng Đồng nhiệm kỳ 2016-2018,

không có Hội đoàn, tổ chức nào có tên dưới đây:

National Vietnamese American Organization of Metropolitan Area

Xin thông báo..

BMH
Washington, D.C

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Ông Đinh Hùng Cường sử dụng Bài 3 Lá để ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng

  1. Pingback: Bản tin HNA số 21-VC xứ sở sản xuất “anh hùng”- UCV Đinh Hùng Cư ờng có thể sử dụng lá bài thứ ba-Wells Fargo Cắt 5,300 Nhân Viên -Lương tâm nhà báo-Sài Gòn Muôn Năm Cũ- 24 điều chỉ có ở Úc- Chu yệ

  2. Pingback: Bản tin HNA số 21-VC xứ sở sản xuất “anh hùng”- UCV Đinh Hùng C ường có thể sử dụng lá bài thứ ba-Wells Fargo Cắt 5,300 Nhân Viê n-Lương tâm nhà báo-Sài Gòn Muôn Năm Cũ- 24 điều chỉ có ở Úc- Ch uyệ

  3. Pingback: Bản tin HNA số 21-VC xứ sở sản xuất “anh hùng”- UCV Đinh Hùng Cư ờng có thể sử dụng lá bài thứ ba-Wells Fargo Cắt 5,300 Nhân Viên -Lương tâm nhà báo-Sài Gòn Muôn Năm Cũ- 24 điều chỉ có ở Úc- Chu yệ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s