Dẹp bỏ biểu tượng và nghi thức Hồi Giáo ở White House – Jan 2, 2017

LGT: các fans Dân Chủ nghĩ sao nhỉ?

*************

Kính thưa quý vị,

Bản dịch của tôi màu tím, ngay dưới bản Anh ngữ.

Trân trọng,

Nguyễn thị Bé Bảy.

************

Trump Transition Team Orders Islamic Symbol Removal & Ceasing Of Islamic Practices in the White House.

-Nhóm chuyển tiếp quyền lực của ông Trump được lệnh dẹp bỏ những biểu tượng Hồi Giáo và ngưng thực hành các nghi thức Hồi Giáo tại Bạch Ốc.

Trump Transition Team Orders Islamic Symbol Removal & Ceasing Of Islamic Practices in the White House.

President Obama as seen leaving the West Wing of the White House, in a huff, after staffers from Donald Trump’s transition team began preparing the Executive offices for the new administration.

-Nhóm tiếp nhận quyền lực của ông Trump được lệnh dẹp đi những biểu tượng Hồi Giáo và đình chỉ thực hành các nghi thức Hồi Giáo tại Bạch Ốc. Người ta thấy Tổng Thống Obama rời khỏi Cánh Tây ( Hành Pháp) của toà Bạch Ốc trong thái độ giận dữ, sau khi toán tiếp nhận quyền lực bắt đầu sửa soạn các văn phòng trong ngôi nhà Hành Pháp cho chính phủ mới.

On Donald Trump’s orders, one of Barack Obama’s most secretive rituals is being reversed and all signs of it removed from 1600 Pennsylvania Avenue.

-Theo lệnh của Donald Trump, một trong những nghi thức bí mật nhất của Obama sẽ bị đẩy lùi và tất cả những dấu hiệu của nó sẽ bị loại bỏ ra khỏi địa chỉ 1600, Đại Lộ Pennsylvania.

For the past 7 years, to appease any Muslims working in or visiting the White House, silence has been ordered during the five times of Islamic prayer each day. In addition, prayer rugs and crescent moon symbols are available in several areas of the executive mansion to make Muslims more comfortable. The administration has defended the practice by asserting that it also observes several other religious moments of silence and prayer out of respect. This includes a full 15 seconds of silence for Christianity on Sunday morning while a chaplain blesses a staff breakfast.

-Trong 7 năm qua, để lấy lòng bất cứ người Hồi Giáo nào đang làm việc hay khách đến viếng thăm toà Bạch Ốc, phút im lặng đã được chỉ thị phải thực hành trong 5 lần cầu nguyện vào mỗi ngày của người Hồi Giáo. Thêm vào đó, những tấm thảm cầu nguyện với biểu tượng hình trăng khuyết được cung cấp nhiều nơi trong ngôi nhà Hành Pháp để dành tiện nghi hơn cho những người Hồi Giáo. Chính phủ Obama biện hộ về những nghi thức này bằng cách cho rằng việc thực hành giây phút im lặng cũng áp dụng cho các tôn giáo khác. Trong đó có tròn 15 giây im lặng cho những người Thiên Chúa Giáo vào sáng Chúa Nhật khi vị Tuyên Úy ban phép lành trong bữa ăn sáng cho các nhân viên.

None of the prayer is mandatory nor is it led by a government official, which has thus allowed the Obama administration to subvert any 1st Amendment issues. But the obvious favoritism towards Islam, which observes silence for 25 minutes per day, seven days a week, tells the complete story that this president has denied for eight years.

-Không có sự cầu nguyện nào bị bắt buộc và việc cầu nguyện không do giới chức chính phủ hướng dẫn, do đó giới chức chính quyền Obama không hề vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Tu Chính Án Số 1. Tuy nhiên, sự thực hành rõ ràng là ưu đãi người Hồi Giáo, với 25 phút im lặng mỗi ngày, 7 ngày trong một tuần, đã nói lên trọn vẹn cái chuyện mà vị tổng thống này đã phủ nhận trong 8 năm nay.

President-Elect Donald Trump, who acknowledges that this country was founded by Christians and was built on Christian morals, is having all pagan symbols removed from the property unless they offer some historical significance. Only the cross in the White House chapel will remain for worship.

-Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump, người ý thức rằng quốc gia này được thành lập bởi những người Thiên Chúa Giáo và được xây dựng bởi nền tảng đạo đức của Thiên Chúa Giáo, đang loại bỏ tất cả những ngẫu tượng ra khỏi vùng sở hữu, trừ phi những biều tượng này chứng minh được giá trị lịch sử đặc biệt. Chỉ có thập tự giá trong nhà nguyện của tòa Bạch Ốc là vẫn còn được giữ lại để thờ phượng.

Jim Mergernerlerny, head of the team that will transform the White House from the Obama’s home to the Trump’s second home, told MSNBC: “Mr. Trump does NOT see the need to provide prayer rugs and false idols is a house that was built by Christians. Washington DC offers a diverse cultural center for worship of any kind. You will NOT find a Star of David or any special considerations for Judaism nor will you find any crucifixes to appease Catholics. There is a simple chapel, with a single cross on one wall, that is suitable for prayer by anyone. Our government does NOT need to be forcing prayer rituals down people’s throats just so we do NOT ‘offend’ those people looking to blow us up.”

Jim Mergernerlerny, trưởng nhóm phụ trách biến đổi tòa Bạch Ốc từ ngôi nhà của Obama trở thành ngôi nhà thứ hai của Trump, nói với đài MSNBC rằng: " Ông Trump không thấy sự cần thiết phải cung cấp những tấm thảm cầu nguyện và những ngẫu tượng trong ngôi nhà do người Thiên Chúa Giáo tạo dựng nên.

Hoa Thịnh Đốn cung ứng một trung tâm văn hoá đa dạng để mọi người được thờ phượng theo bất cứ tín ngưỡng nào của họ. Quý vị sẽ không thấy (trong Bạch Ốc) ngôi Sao vua David, hay bất cứ biểu tượng nào của Do Thái Giáo, hay thánh giá để lấy lòng người Công Giáo. Một ngôi nguyện đường đơn giản, với một thập tự giá giản dị trên tường, đó là nơi thích hợp để mọi người cầu nguyện. Chính phủ của chúng ta không cần phải đè cổ nguời dân bắt buộc họ phải cầu nguyện theo những nghi thức nào đó, để không "đụng chạm" đến những nguời luôn rình rập đánh cho chúng ta tan xác.

Patriots around the US can rest assured that the era of apologizing for our faith has come to an end.

Những người ái quốc trên toàn nước Mỹ có thể yên chí là cái thời xin lỗi về tín ngưỡng của chúng ta đã đến hồi kết thúc.

ThankGod.

-Tạ Ơn Chúa.

Advertisements
This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.