Kathy Tran DB Mỹ gốc Việt đảng Dân Chủ đệ trình dự luât Phá tha i vô giới hạn.

Kathy Tran DB Mỹ gốc Việt đảng Dân Chủ đệ trình dự luât

Phá thai vô giới hạn: Một người đàn bà VN độc ác !

Kathy Tran DB Mỹ gốc Việt đảng Dân Chủ đệ trình dự luât Phá thai vô giới hạn.

Kathy Tran DB Mỹ gốc Việt đảng Dân Chủ đệ trình dự luât Phá thai vô giới hạn

https://www.youtube.com/watch?v=S78qFVylc78

youtube.png

Kathy Tran DB Mỹ gốc Việt đảng Dân Chủ đệ trình dự luât Phá thai vô giới…

Kathy Tran DB Mỹ gốc Việt đảng Dân Chủ đệ trình dự luât Phá thai vô giới hạn.

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Kathy Tran DB Mỹ gốc Việt đảng Dân Chủ đệ trình dự luât Phá tha i vô giới hạn.

  1. Pingback: FOX NEWS lên án DB VA, Kathy Tần- Jan 31, 2019 |

  2. Pingback: Hãy đến Town Hall để phản đối Dân Chủ-Kathy Tra n về dự luật phá thai vào Saturday Feb, 2nd, 2019 |

  3. Pingback: FOX NEWS lên án DB VA, Kathy Tần- Jan 31, 2019 - Botayvk

Comments are closed.