OK, Shutdown chính phủ dài thêm! – Dec 21, 208

COPY TỪ FACEBOOK

LanChi Hoang

Viết vắn tắt cho người trong nước hiểu kiểu làm việc của Quốc Hội Mỹ. Ai muốn biết hơn thì tự gú gồ:

Bình thường bầu theo đa số nhưng có những vấn để gây tranh cãi dai dẳng nên Thượng Viện HK có rule này gọi là XXII nghĩa là 2/3. VD phải có 60/100 TNS chấp thuận để “pass” một điều nào đó. NHƯNG, có “nuclear option” nữa. Đây là một option ( ùy chọn) : là một thủ tục cho phép Thượng viện Hoa Kỳ “override” cái rule XXII để tranh luận chặt chẽ – bằng việc bầu theo kiểu đơn giản tức là 51/100. Sở dĩ gọi là “nuclear option” vì có nghĩa như vầy: vũ khí hạt nhân là lựa chọn cực đoan nhất trong chiến tranh

Quy tắc 60 phiếu XXII

Vào 1806, Thượng viện theo truyền thống không giới hạn tổng thời gian cho phép tranh luận.

Năm 1917, Quy tắc XXII đã được sửa đổi để cho phép kết thúc cuộc tranh luận (gọi "cục máu đông"-invoking "cloture") với đa số hai phần ba, sau đó giảm xuống năm 1975 xuống còn ba phần năm thường là 60

Từ 970, Thượng viện cũng đã sử dụng kiểu “ two-track-hai đường". Tại Thượng viện ngày nay, điều này có nghĩa là bất kỳ mục nào gây tranh cãi thường theo kiểu (yêu cầu 60 phiếu), trừ khi một ngoại lệ cụ thể giới hạn thời gian tranh luận được áp dụng.

Senate Rule XXII provides that the only way to cut off debate on a pending bill is by a motion for which 60 of the 100 senators vote aye. … A strong argument can be made that its requirements of 60 votes to cut off debate and a two-thirds vote to amend the rules are both unconstitutional.

3 TNS của Cộng Hòa, sắp về vườn, không chấp nhận “nuclear option”

Trump tuýt yêu cầu McConnell dùng “nuclear option” ( Donald J. Trump: Mitch, use the Nuclear Option and get it done! Our Country is counting on you!) nhưng 3 TNS của Cộng Hòa không đồng ý là 3 “cha cố” sắp về vườn: Các nghị sĩ Cộng hòa Thượng viện sắp mãn nhiệm Jeff Flake (AZ) và Orrin Hatch (UT), Lamar Alexander của Tennessee.

OK, SHUTDOWN CHÍNH PHỦ THÔI!

HOÀNG LAN CHI

12/2018

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to OK, Shutdown chính phủ dài thêm! – Dec 21, 208

  1. Pingback: Các bài về Trump-blog Chúng Tôi Muốn Tự Do năm 2018 |

  2. Pingback: Các bài về Trump- năm 2018 |

Comments are closed.