Trần Nhật Phong giải mã về Ngô Kỷ-Trần Thái Văn-Sep 29, 20 18

Trần Nhật Phong giải mã về Ngô Kỷ-Trần Thái Văn:

https://www.facebook.com/lanchi7/posts/10218067338896402

TNP giải mã: theo tôi chỉ đúng 2/3.

Một điều không đúng: tuy tôi chống Trúc Hồ-SBTN từ lâu nhưng điều này của TNP là sai: TNP nói Trúc Hồ-Việt Dzũng-Nam Lộc “không có cửa gặp TT như Ngô Kỷ. Xin gặp thì Obama từ chối. Thậm chí còn cho một nhân viên cấp thấp ra tiếp ở tòa nhà đang sửa dở dang” ( hy vọng tôi nhớ đúng vì tôi chỉ nghe 1 lần)

Sự thật KHÔNG PHAI THẾ. Đó là vụ Thỉnh Nguyện Thư vào 2012 mà chúng tôi đã “involve” ngay từ đầu và lưu trữ tài liệu với chứng cớ đầy đủ. Chỉ có những kẻ ĐẦN ĐỘN NGU XUẨN moi không đọc tài liệu với chứng cớ mà phán rằng tài liệu của bà có gì hay! ( nick TN). Quốc gia mà ngu xuẩn quá thì tự tử chết đi vì sẽ làm hại thêm cho cộng đồng. Trở lại: Trúc Hồ không hề xin gặp Obama mà là Ts Nguyễn Đình Thắng ( nhờ có người quen, nhân viên cũ, làm ở Tòa Bạch Ốc) vận động để phái đoàn VN được vào Tòa Bạch Ốc gặp gỡ viên chức nói chuyện. Ts Thắng chỉ nói đang cố gắng xem Obama có thể đến 5 phút được không nhưng Trúc Hồ và CHINH NAM LỘC là những kẻ tung tin ra để gạt đồng bào ( Obama sẽ nghe hát nhạc Việt Khang!!). Nơi tiếp, viên chức chính phủ tiếp: tất cả đều đúng. Không có gì sai. TNP nên dành chút thì giờ đọc tài liệu về vụ Thỉnh Nguyện Thư này của tôi để lần sau không nói ( không chính xác) nữa: https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2015/03/30/hoang-ngoc-an-tom-tat-tai-lieu-ve-vu-thinh-nguyen-thu-nam-2012/ )

Tóm lại, miệt thị Trúc Hồ là xin gặp Obama không được, bị Obama khinh bỉ này nọ là không đúng.

Còn thì Trúc Hồ là một kẻ không có tài gì cả, ăn nói lắp bắp, kiến thức chính trị như hạt tiêu, bắt tay với đám VT-Định để bịp bợm đồng bào” thì đúng. CHI NHỮNG KẺ NGU XUẨN ĐẦN ĐỘN MỚI TIN, MỚI DI THEO TRÚC HỒ!

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Trần Nhật Phong giải mã về Ngô Kỷ-Trần Thái Văn-Sep 29, 20 18

  1. Pingback: Các bài về Trump-blog Chúng Tôi Muốn Tự Do năm 2018 |

  2. Pingback: Các bài về Trump- năm 2018 |

Comments are closed.