Links bài viết vụ thùng xin tiền dán cờ vàng ở PA vào 15-4-2018- May 5, 2018

Links các bài viết về vụ thùng phiếu dán cờ vàng ở Philadelphia

(Thùng này được dùng làm thùng xin tiền để dưới đất trên sân khấu khi DS Nguyễn Đức Nhiệm mời VK về Philadelphia vào April 15, 2018)

§

§ PV Chủ tịch Lê Thành Quang vụ thùng phiếu có cờ vàng bị dùng làm thùng xin tiền và để ở dưới đất- ( Việt Khang-Philadelphia) Apr il 17, 2018

§ Nguyên Lương-Thư Ngỏ của Ban Tổ Chức Đêm Hạnh N gộ VK ở Philadelphia- April 15, 2018

§ Lê Thanh-Hạnh Ngộ Việt Khang- April 12, 2018

§ Trần Quán Niệm nhận định sách của Nguyên Lư ơng-vào 1998- April 17, 2018

§ Bài Trần Đông Đức láo lếu, vụ thùng phiếu cờ vàng để dưới đất để mọi người bỏ tiền cho VK ở Philadelphia- April 15, 2018

§ Gửi Lý Ngọc Cương khi ông binh vực Trần Đông Đức ( vụ thùng dán cờ vàng để dưới đât) April

§

Tại Facebook có quá nhiều, chúng tôi không copy xuể

This entry was posted in Tài Liệu. Bookmark the permalink.