Tháng Tư nhìn lại chuyện cũ, đọc thêm chuyện mới để hành động sa o cho cộng đồng được sạch sẽ hơn- April 11, 2018

Tháng Tư nhìn lại chuyện cũ, đọc thêm chuyện mới để hành động sao cho cộng đồng được sạch sẽ hơn:

§
Nhắc chuyện cũ Trúc Hồ -TNT Triệu con Tim sai trái và nguy hại ra sao- April 10, 2018

§ Tháng 4/2018 nhắc chuyện cũ của Trúc Hồ: TH yều cầu T Lữ Lan khô ng được lên SBTN đòi lật đổ CS, phải đưa bài cho TH xem trước- A pril 10, 2018

§ SBTN đòi lật đổ CS, phải đưa bài cho TH xem trước- A pril 10, 2018

§ Tổ Chức Văn Nghệ trong Tháng 4 nên kiêng bao nhiêu ngày- Apr il 9, 2018

§ Nói Chuyện Đề Phòng Việt Gian- April 9, 2018

§ Tài Liệu về vụ VietfaceTV -Phan Kỳ Nhơn và Phan Tấn Ngưu- April 5, 2018

§ Tô Văn Lai trả lời phỏng vấn về vụ hai ông Phan Kỳ Nhơn-Phan Tấn Ngưu sách động dân chúng biểu tình -April 1, 2018

§ Tài Liệu Việt Khang-March 2018

§ Facebook -Vụ Phát Bùi vận động chìa khóa vảng cho VK- mar ch 26, 2017

§ FACEBOOK -Trúc Hồ tại SJ-Vụ Phát Bùi trao Chìa Khóa Vàng cho Vk- March 26, 2018

§

This entry was posted in Hoàng Lan Chi -Thời sự quanh ta. Bookmark the permalink.