Thư phản đối tượng Hồ Chí Minh ở thành phố Mimasaka (Japan)

Kính chuyển và kính nhờ phổ biến

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

The Vietnamese American Community of the USA

6050 Dawson Blvd., Ste: A-B, Norcross, GA 30093

Websites: http://tienggoicongdan.com/

vacusa.wordpress.com

Email: md46usa, ntramy99

TEL : (512) 800-7227, 404-409-8992

Letter to Mimasaka City Japan.doc
Letter to Mimasaka City Japan.pdf

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

One Response to Thư phản đối tượng Hồ Chí Minh ở thành phố Mimasaka (Japan)

  1. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.