GS Mỹ nói về biểu ngữ của Mai Khôi- Nov 15, 2017

Tôi gửi biểu ngữ cho một GS Mỹ dạy college về môn Anh văn và ông trả lời tôi như sau.

Nick Anh Phạm, cho biết là thông dịch viên khi Obama qua VN, đã binh vực cho Mai Khôi là không tục tĩu.

Hãy xem hai ý kiến:

This entry was posted in Mai Khôi với Cờ Vàng, Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to GS Mỹ nói về biểu ngữ của Mai Khôi- Nov 15, 2017

  1. Pingback: Tài Liệu về vụ Mai Khôi (Piss on Trump)- Nov 27, 2017 |

  2. Pingback: Mục Lục Blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong năm 2017- Dec 31, 2 017 |

Comments are closed.