Hương Trần USA với “phản hồi”

HƯƠNG TRẦN-USA VIẾT:

Phản có nghĩa là ngược lại, Hồi cũng có nghĩa là trở lại. Phản hồi là 2 chữ cùng một nghĩa, thường thì người ta dùng "phản biện, phản đối, phản công, làm phản" để chỉ sự đối lập, có nghĩa là chỉ sự đánh ngược lại. Chữ "hồi" người ta thường dùng "hồi âm, hồi tiền, thu hồi" để chỉ sự việc trở lại hay lấy lại, trả lại. Hai chữ phản hồi đi chung với nhau đâm ra viết dư chữ trở thành vô nghĩa.

Thời nay, văn chương cộng sản dùng tối nghĩa, dư chữ để trở thành vô nghĩa, dùng từ sai, sửa chữ, sửa nét trong chữ, đó là vì chúng nó NGU, THẤT HỌC. Khi người nào muốn trả lời thư cho một người khác thì thường dùng 2 chữ "HỒI ÂM" hay "HỒI THƯ", chỉ có bọn cộng sản từ nhỏ đến lớn lúc nào chúng nó cũng giữ caí chữ "PHẢN" trong đầu, cho nên bất cứ cái gì ngược lại, trở lại chúng đều dùng chữ "PHẢN", vì tư tưởng của chúng nó ai cũng là kẻ thù, lúc nào cũng sẵn sàng để đánh trả lại, văn chương sắc máu, bạo lực này dân tộc Việt Nam không hề có.

HOÀNG LAN CHI VIẾT: xin quý vị lưu ý không dùng "phản hồi” nhé.

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Hương Trần USA với “phản hồi”

  1. Pingback: Bài về Trump năm 2017-Jan 2018 |

  2. Pingback: Các bài về Trump- 2017-May 24, 2019 |

  3. Pingback: Các bài về Trump năm 2017 |

Comments are closed.