CT CĐ Hoa Thịnh Đốn vu cáo là có tổ chức cộng sản sau lưng giật dây…Sep 5, 2017

CHỦ TỊCH CỘNG ĐỒNG HOA THỊNH ĐỐN VU CÁO NGƯỜI KHÁC LÀ CỘNG SẢN SAU LƯNG GIẬT DÂY

LGT: Đây là thư của Liên Hội Cựu CCS vùng Hoa Thịnh Đốn gửi Chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng Đinh Hùng Cường. Nội dung: Ông Cường đã chụp mũ, vu cáo những người chỉ trích ông là ( một tổ chức cộng sản đứng đằng sau). Sự chỉ trích đó đã được chính Văn Phòng Thường Trực của Tổ Chức Cộng Đồng thừa nhận là ĐÚNG: KHÔNG được sửa Mục Đích và Lý Tưởng của Cộng đồng để biến "cộng đồng chống cộng" thành "cộng đồng không cộng sản".

Lá thư này ký tên bởi 13 hội quân đội và 9 hội dân sự. Điều này khiến HLC nhớ rằng: fans Việt Tân ma, luôn chụp mũ vu cáo người khác khi đuối lý. Sự việc mới nhất là HLC viết các bài có chứng cớ về Trần Kiều Ngọc, LS tại Úc, tổ chức ĐHGT-Con Đường Nhân Bản, để cảnh báo cho mọi người biết về TKN, thì nick Tri Pham đã chụp mũ vầy ( Việt Cộng rất vui vì chúng không cần làm gì cả mà có những người như bà làm hộ). CT Đinh Hùng Cường, cộng đồng Hoa Thịnh Đốn cũng nhờ bàn tay Việt tân-ma và dùng mọi thủ đoạn để nắm cộng đồng thủ đô. Xin tất cả mọi người lưu ý về fans VT-ma và hãy tránh xa tổ chức này.

Hoàng Lan Chi
9/2017

******************

Sent:

To: Tan Nguyen
Subject: Thư yêu cầu ông Đinh Hùng Cường giải thích những lời cáo buộc trong chương trình phát thanh ngày 25/8/2017

Thư Yêu Cầu gửi ông Đinh Hùng Cường

Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam

vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.

Virginia, ngày 6 tháng 9 năm 2017

Trích yếu: V/v Yêu cầu ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường giải thích những lời cáo buộc trong chương trình phát thanh ngày 25/8/2017 của đài Sàigòn Houston, Texas, liên quan đến vấn đề tu chính Hiến Chương Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.

I-Tham chiếu:

– Nội dung buổi họp ngày 22/8/2017 của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận bàn về vấn đề Quốc Cộng liên quan đến bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng do Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương soạn thảo,

– Nội dung của buổi họp ngày 23/8/2017 do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ tổ chức bàn về bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng,

– Nội dung cuộc phỏng vấn ông Đinh Hùng Cường của ký giả Dương Phục đài phát thanh Sàigòn Houston, Texas vào ngày 25/8/2017,

– Văn thư của Cộng Đồng ngày 31/8/2017 v/v hủy bỏ bản tu chính Hiến Chương và Nội Quy có tên là bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ,

– Quyết định trong phiên họp ngày 3/9/2017 của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng HTĐ&PC.

II-Nhận định:

Kính thưa ông Chủ Tịch Cộng Đồng,

Qua các tham chiếu dẫn thượng cho thấy những diễn tiến sau đây:

1/ Ông Chủ Tịch đồng ý với các cử tọa trong hai buổi họp 22 và 23/8/2017 là có sai trái trong bản Tuyên Ngôn & Điều Lệ Cộng Đồng, và hứa sẽ thu hồi theo như đòi hỏi của cử tọa, nhưng yêu cầu cho ông trình lên Văn Phòng Thường Trực Cộng Đồng để biểu quyết.

2/ Tuy nhiên, vào ngày 25/8/2017, trong cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Sàigòn 900 m Houston, 1.600 m Dallas Texas do ông Dương Phục phụ trách, ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường đã phát biểu những lời sau đây vào phút thứ 37:00 đến phút thứ 37:16 trong chương trình phỏng vấn dài 39 phút 07 giây.

Nguyên văn ông nói:

"Đinh Hùng Cường này tiếp tục cái nhiệm vụ của mình, dù rằng có những kẻ vì tị hiềm vì cá nhân đánh phá, hoặc có hẳn một cái tổ chức của cộng sản đứng đàng sau, để tìm mọi cách mà vô hiệu hóa những hành động và hoạt động của chúng tôi.."

3/ Vào ngày 31/8/2017, sau buổi họp với Văn Phòng Thường Trực Cộng Đồng, ông Chủ Tịch Cộng Đồng phổ biến Văn Thư number 831/CĐVN/2017/VT, cho biết:

– Hủy bỏ toàn bộ bản dự thảo có tên" Bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ"

– Giải tán UBTC/HG&NQ nhiệm kỳ 2014….2018.

4/ Sở dĩ Cộng Đồng phải hủy bỏ toàn bộ bản Tuyên Ngôn & Điều Lệ, là vì đã công nhận có sai trái, bắt nguồn từ sự phân tích, nhận định và phản đối quyết liệt của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ , Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh, các Hội Đoàn Dân Chính và các Đại Diện Cá Nhân trong hai buổi họp liên tiếp 22/8 và 23/8/2017. Đây là sự sai trái vô cùng trầm trọng và nguy hiểm khi một "Cộng Đồng Quốc Gia Chống Cộng" bị sửa đổi thành một "Cộng Đồng Không Cộng Sản".

5/ Tiếc thay, những người nêu lên sự sai trái đã được chính ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường và Văn Phòng Thường Trực công nhận, lại bị ông Chủ Tịch Cộng Đồng cáo buộc là "…những kẻ vì tị hiềm vì cá nhân đánh phá, hoặc có hẳn một cái tổ chức của cộng sản đứng đàng sau…"

III- Yêu Cầu:

Đối chiếu các sự kiện nêu trên, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, gồm các Hội Đoàn Thành Viên và một số Hội Đoàn Dân Sự hiện diện trong phiên họp ngày 23 tháng 8 năm 2017 được liệt kê dưới đây, đồng quyết định:

1/ Yêu cầu ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường giải thích những lời cáo buộc nói trên với những chứng cớ rõ ràng.

2/ Xin ông Chủ Tịch vui lòng hồi âm trong thời hạn hai ngày, kể từ hôm nay, Thứ Tư 6 tháng 9 năm 2017.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Tần

CT/LHCCS/HTĐ&PC

Danh sách

Các hội đoàn thành viên Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận:

– Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vùng HTĐ&PC

– Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

– Hội Không Quân Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

– Hội Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Đông Bắc Hoa Kỳ và vùng Phụ Cận

– Gia Đình Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn

– Hội Biệt Động Quân vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

– Hội Yên Thế

– Hội Chiến Tranh Chính Trị/QLVNCH vùng Hoa Thịnh Đốn

– Gia Đình Mũ Đen vùng Hoa Thịnh Đốn

– Sư Đoàn 9 Bộ Binh/QLVNCH

– Gia Đình Nữ Quân Nhân vùng Hoa Thịnh Đốn

– Hội Cảnh Sát Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn

– Gia Đình Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn

Các Hội Đoàn Dân Sự:

– Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ

– Hội Quảng Đà vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
– Hội Thân Hữu Sài Gòn Gia Định

– Hội Ái Hữu Nha Trang Khánh Hòa

– Hội Đồng Hương Quảng Trị vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
– Hội Các Bà Mẹ Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn
– Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

– Hội Phụ Nữ Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn

– Nhóm Tu Thư và Dịch Thuật

Thư yêu Cầu gửi ông Đinh Hùng Cường (1).pdf

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.