20.7.1954-ngày chia đôi

From: Le Ngoc Tuy Huong

Sent: Friday, July 21, 2017 3:18 AM
To: Zathpd@aol.com
Subject: 20.7.1954

20.7. 1954 Ngày chia đôi đất nước Việt Nam.

Lê Ngọc Tuý Hương

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.