Bé Bảy – VỀ artticle số 9 của Paris Accords-June 2017

Kính thưa quý vị,

Xin gửi nguyên bản văn Paris Accord về biến đổi khí hậu để thấy tại sao TT Trump quyết định rút lui.

Xin trích một số điều khoản bất công và bất lợi cho Hoa Kỳ:

– Also recognizing the specific needs and special circumstances of

developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the

adverse effects of climate change, as provided for in the Convention,

Taking full account of the specific needs and special situations of the least

developed countries with regard to funding and transfer of technology,

– Also recognizing that sustainable lifestyles and sustainable patterns of

consumption and production, with developed country Parties taking the lead, play

an important role in addressing climate change,

………………………………………………………

Article 9

1. Developed country Parties shall provide financial resources to assist

developing country Parties with respect to both mitigation and adaptation in

continuation of their existing obligations under the Convention.

2. Other Parties are encouraged to provide or continue to provide such support

voluntarily.

3. As part of a global effort, developed country Parties should continue to take

the lead in mobilizing climate finance from a wide variety of sources, instruments

and channels, noting the significant role of public funds, through a variety of

actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the

needs and priorities of developing country Parties Such mobilization of climate

finance should represent a progression beyond previous efforts.

4. The provision of scaled-up financial resources should aim to achieve a

balance between adaptation and mitigation, taking into account country-driven

strategies, and the priorities and needs of developing country Parties, especially

those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change and

have significant capacity constraints, such as the least developed countries and

small island developing States, considering the need for public and grant-based

resources for adaptation.

5. Developed country Parties shall biennially communicate indicative

quantitative and qualitative information related to paragraphs 1 and 3 of this

Article, as applicable, including, as available, projected levels of public financial

resources to be provided to developing country Parties. Other Parties providing

resources are encouraged to communicate biennially such information on a

voluntary basis.

6. The global stock take referred to in Article 14 shall take into account the

relevant information provided by developed country Parties and/or Agreement

bodies on efforts related to climate finance.

………………………………………………………………………………………………………

-13 -7. Developed country Parties shall provide transparent and consistent

information on support for developing country Parties provided and mobilized

through public interventions biennially in accordance with the modalities,

procedures and guidelines to be adopted by the Conference of the Parties serving as

the meeting of the Parties to this Agreement, at its first session, as stipulated in

Article 13, paragraph 13. Other Parties are encouraged to do so.

Kính thưa quý vị,

Chúng ta thấy những điều khoản trong văn bản nói đến hai loại thành viên là " developed country" và "developing country".

Hoa Kỳ dĩ nhiên là một "developed country", còn China vẫn còn là một " developing country"!

Tại sao China vẫn còn bị liệt kê vào hạng " developing country" cho dù sức mạnh kinh tế đứng vào hàng thứ nhì và sức mạnh quân sự đứng vào hàng thứ ba trên thế giới?

Đây là lời giải thích:

(trích)

China

China is not a developed country. Despite having the world’s second-largest economy and third-largest military, China is still not classified as a developed country. The biggest reason: Its per capita GDP remains below any accepted minimum threshold for developed-country status. Other attributes indicating China is not developed include its high proportion of agriculture and low level of technological innovation. Poverty is widespread in China; in fact, more Chinese people live in poverty than the entire population of England. Over one-sixth of the country’s residents live on less than $2 per day.

As of 2016, China’s per capita GDP is $9,844. Its life expectancy is 75, and its infant mortality rate is nine per 1,000 live births.

Read more: Top 25 Developed and Developing Countries | Investopedia http://www.investopedia.com/updates/top-developing-countries/#ixzz4j0FUAH2x
Follow us: Investopedia on Facebook

(ngưng trích)

Kính thưa quý vị,

Trung Cộng đã dựa vào " lợi thế" là một "quốc gia đang phát triển" để nhận ngân khoản "free" và nhận kỹ thuật làm sạch môi trường miễn phí, trong khi các quốc gia Tây Phương và Hoa Kỳ tốn biết bao nhiêu công của để nghiên cứu và tìm ra kỹ thuật này.

Và nguồn cung cấp chính yếu về tài chánh và kỹ thuật là đến từ Hoa Kỳ, trong khi Trung Cộng vô trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường ngay chính trên đất nước của họ và khi đi tới đâu là làm ô nhiễm tới đó.

Thật là quá vô lý và quá bất công cho những người dân Hoa Kỳ phải nai lưng làm việc chết bỏ và è cổ đóng thuế để "clean up the mess" do Trung Cộng "ị" ra và tri trét tùm lum. Xin lỗi quý vị!

Trân trọng,

Nguyễn Thị Bé Bảy

english_paris_agreement.pdf

This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.