VOA Việt ngữ- Bài diễn văn của Trump trước Quốc Hội vào Feb 28, 2017

Gallery | This entry was posted in Bài về Trump, Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to VOA Việt ngữ- Bài diễn văn của Trump trước Quốc Hội vào Feb 28, 2017

  1. Pingback: Bài về Trump năm 2017-Jan 2018 |

  2. Pingback: Lan Chi -Bài về Trump 2017 trong blog Chúng Tôi Muốn Tự Do – jun e 2, 2018 |

Comments are closed.