Nên đọc-Một người Hồi Giáo tốt có thể là người Mỹ tốt không – Fe b 2, 2017

LGT: nên đọc. Một người Hồi Giáo tốt KHÔNG THỂ LÀ người dân Mỹ tốt được vì kinh của họ dạy thế. Do đó, cần thận trong, khi tiếp nhận, khối người này, trước khi quá muộn

HLC

CAN MUSLIMS BE GOOD AMERICANS?

Một người Hồi giáo tốt có thể là một người Mỹ tốt được

Tác giả: XYZ

Dịch: Nguyễn Văn Thông

***********

Một người Hồi giáo tốt có thể là một người Mỹ tốt được không?

Theologically – no. Because his allegiance is to Allah, The moon god of Arabia.

Về thần học – không. Bởi vì họ trung thành với Allah, Thần mặt trăng của Arabia.

Religiously – no. Because no other religion is accepted by his Allah except Islam. (Quran,2:256)(Koran)

Về tôn giáo – không. Bởi vì không có tôn giáo nào khác được Allah chấp nhận ngoại trừ Hồi giáo.(Kinh Qur’an, 2: 256) (Koran)

Scripturally – no. Because his allegiance is to the five Pillars of Islam and the Quran.

Về thánh kinh – không. Bởi vì lòng trung thành của họ phải dành cho năm trụ cột của Hồi giáo và Kinh Qur’an.

Geographically – no. Because his allegiance is to Mecca, to which he turns in prayer five times a day.

Về địa lý – không. Bởi vì lòng trung thành của họ hướng về Mecca, là chỗ họ quay về cầu nguyện năm lần một ngày.

Socially – no. Because his allegiance to Islam forbids him to make friends with Christians or Jews.

Về xã hội – không. Bởi vì lòng trung thành của họ cấm không cho kết bạn với ngườ Kitô-giáo hay người Do Thái.

Politically – no. Because he must submit to the mullahs (spiritual leaders), who teach annihilation of Israel and destruction of America, the great Satan.

Về chính trị – không . Bởi vì họ phải phục tòng giáo sĩ Hồi giáo (lãnh đạo tinh thần của họ), người dạy sự hủy diệt Israel và tàn phá nước Mỹ là quỉ Satan vĩ đại

Domestically – no. Because he is instructed to marry four women and beat and scourge his wife when she disobeys him. (Quran 4:34)

Về gia đình – không. Bởi vì họ được dạy lấy bốn vợ và đánh đập vợ khi cô không vâng lời. (Kinh Qur’an 4:34)

Intellectually – no. Because he cannot accept the American Constitution since it is based on Biblical principles and he believes the Bible to be corrupt.

Về Trí tuệ – không .Bởi vì họ không thể chấp nhận Hiến pháp Hoa Kỳ vì nó được dựa trên nguyên tắc Thánh Kinh, và tin rằng Kinh Thánh là thối nát.

Philosophically – no. Because Islam, Muhammad, and the Quran do not allow freedom of religion and expression. Democracy and Islam cannot co-exist. Every Muslim government is either dictatorial or autocratic.

Về triết học – không. Bởi vì Hồi giáo, Muhammad, và Kinh Qur’an không cho phép tự do tôn giáo và diễn đạt. Dân chủ và Hồi giáo không thể cùng tồn tại. Mỗi chính phủ Hồi giáo hoặc là độc tài hoặc là chuyên chế.

Spiritually – no. Because when we declare ‘one nation under God,’ The Christian’s God is loving and kind, while Allah is NEVER referred to as Heavenly father, nor is he ever called love in the Quran’s 99 excellent names.

Về tinh thần – không. Bởi vì khi chúng ta tuyên xưng “một quốc gia tôn kính (under) Thiên Chúa,” Chúa của người Kitô hữu là yêu thương và nhân lành, trong khi Allah thì KHÔNG BAO GIỜ được coi như người cha trên trời, cũng không bao giờ được gọi là tình yêu trong tất cả 99 danh hiệu tuyệt vời trong Kinh Qur’an

Therefore, after much study and deliberation…Perhaps we should be very suspicious of ALL MUSLIMS in this country. They obviously cannot be both ‘good’ Muslims and ‘good’ Americans. Call it what you wish, it’s still the truth. You had better believe it. The more who understand this, the better it will be for our country and our future.

Vì vậy, sau nhiều nghiên cứu và cân nhắc… có lẽ chúng ta rất nên nghi ngờ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI HỒI GIÁO ở đất nước này. Họ hiển nhiên không thể vừa là người Hồi giáo ‘tốt’ và Người Mỹ ‘tốt’ được. Gọi họ là gì tùy bạn muốn, nó vẫn là sự thật. Bạn nên tin như thế. Càng nhiều người hiểu được điều này, càng tốt đẹp hơn cho đất nước và tương lai của chúng ta.

The religious war is bigger than we know or understand!

Cuộc chiến tranh tôn giáo lớn hơn điều chúng ta biết hoặc hiểu!

Chú thích:

The Muslims have said they will destroy us from
within. SO FREEDOM IS NOT FREE.

Những người Hồi giáo đã nói rằng họ sẽ tiêu diệt chúng ta từ bên trong. VÌ THẾ TỰ DO KHÔNG PHẢI LÀ MIỄN PHÍ.

The Military wants this message to roll all over the U.S.

Quân đội muốn thông điệp này loan đến khắp nơi trên nước Mỹ.

Don’t start your day with broken pieces of yesterday.

Đừng bắt đầu một ngày của bạn với những mảnh vỡ của ngày hôm qua.

 

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.