TàiLiệu-Vụ Cô Vi Nguyễn đòi xóa bỏ hình ảnh HS trong bài tạp ghi về Lễ Phát Thưởng-TT Việt Ngữ Trưng Vương -, Brisbane- Dec 2016

image0061

image0061

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s