Tài Liệu về ký giả vô tư cách Hạnh Dương-Aug 2016

Tài Liệu về Hạnh Dương

Hạnh Dương, San Jose là một ký giả vô tư cách vì chuyên viêt tin bịa đặt. Tài liệu này sẽ được cập nhật thêm.

Hữu Nguyên: Góp ý với Ký giả Hạnh Dương- Ghi chú của HNA ( HD là một ký giả có thành tích xuyên tạc sự thật, bóp méo bản tin)-Au g 2016

Tài Liệu về ký giả Hạnh Dương- báo Calitoday trong vụ Ô Eddie Lee (Vụ Thỉnh Nguyện Thư)

Web của người VNCS nói về vụ Hạnh Dương tung tin sai về Phùng Quang Thanh

Hoàng Ngọc An -Phải chăng Hạnh Dương được VT ra lịnh chụp mũ Ngu yễn Đình Thắng

Hoàng Ngọc An -Hạnh Dương phải chịu trách nhiệm trước luật pháp nếu Phi Hoàng không có Thật

lethaiduong@rocketmail.com kể ba việc loan tin sai của Hạnh Dương

This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tài Liệu về ký giả vô tư cách Hạnh Dương-Aug 2016

  1. Pingback: Bản Tin HNA 16( Đổi tên Biển đông-Ký giả vô tư cách Hạnh Dương-S an Jose cấm vc-Người Mỹ-Nhật giúp VN-Nghiêng mình trước tư cách bà Liên Đặng) August 24, 2016 |

  2. Pingback: Các Tài Liệu tại blog Chúng Tôi Muốn Tự Do năm 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s