Bùi Dương Liêm-Thể thức bầu cử của CĐVN-HTĐ&MD&VA-July 7, 2016

Thể thức bầu cử của

Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn & Maryland và Virginia

Vì có nhiều đồng hương không biết rõ thể thức bầu cử của Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn &Maryland và Virginia, nên chúng tôi, những người đã sinh hoạt với Cộng Đồng từ những ngày đầu mới vận động thành lập và trải qua 5 nhiệm kỳ, xin phép được giải thích như sau:

Hiến Chương Cộng Đồng Việt Nam vùng HTĐ&MD&VA ấn định thành phần Cộng Đồng như sau : Thành phần Hội Đoàn và Nhóm

Thành phần Cá Nhân

( xem phụ đính 1)

A- Trách vụ Chủ Tịch Cộng Đồng không bầu trực tiếp bởi cuộc phổ thông đầu phiếu mà bầu gián tiếp bởi các lá phiếu của hai thành phần:

1/ Hội trưởng (hoặc Chủ Tịch) các Hội Đoàn và Nhóm

2/ Các cá nhân đã đắc cử qua một cuộc phổ thông đầu phiếu

B- Sau mỗi nhiệm kỳ là 2 năm, cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới bắt đầu như sau:

1/ Ủy Ban Bầu Cử (UBBC) được thành lập

2/ Thu nhận Hội Đoàn và Nhóm mới gia nhập Cộng Đồng

3/ Sau khi kiểm kê tổng số các Hội Đoàn và Nhóm gia nhập hợp lệ cộng với các Hội Đoàn và Nhóm đã có sẳn, UBBC mới ấn định con số cá nhân, con số này tương ứng với tổng số của Hội Đoàn và Nhóm. Thí dụ: tổng số Hội Đoàn và Nhóm là 50, thì con số cá nhân cũng là 50.

4/ UBBC công bố danh sách các liên danh cá nhân tham gia vào Cộng Đồng, mỗi liên danh gồm 3 người.

5/ Bầu các liên danh cá nhân theo thể thức phổ thông đầu phiếu.

6/ Công bố kết quả các liên danh cá nhân đắc cử.

C- Hội Trưởng( hoặc Chủ Tịch) Các Hội Đoàn và Nhóm cùng với các cá nhân đắc cử hợp thành Hội Đồng Đại Diện của nhiệm kỳ mới. Thí dụ: tổng số các Hội Đoàn và Nhóm là 50, cộng với 50 cá nhân đắc cử, sẽ thành hình một Hội Đồng Đại Diện gồm có 100 đại biểu.

Tất cả các đại biểu đều có quyền ứng cử và bầu cử trách vụ Chủ Tịch Cộng Đồng cùng các trách vụ khác được ấn định trong Hiến Chương và Nội Quy.

D- Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ mới nhóm họp để bầu:

1- Vị Chủ Tịch Cộng Đồng

2- Hai Vị Đồng Chủ Tịch

3- Văn Phòng Thường Trực (là Hội Đồng Đại Diện thu nhỏ)

Kết luận:

Thể thức bầu cử của CĐVN /HTĐ&MD&VA hơi phức tạp, vì những vị tiền nhiệm khi soạn thảo Hiến Chương và Nội Quy đã ấn định như thế là nhằm mục đích ngăn chận những thành phần có chủ trương lập trường không phù hợp với chủ trương lập trường chống Cộng của Cộng Đồng, được minh định trong Chương Một và Chương Hai của bản Hiến Chương (phụ đính 2 và 3).

Tuy nhiên, những biện pháp này có đạt được mục đích trên đây hay không thì hãy còn là một câu hỏi, vì qua những diễn biến trong cuộc bầu cử hiện nay, đã có những dấu hiệu cho thấy nếu Hiến Chương và Nội Quy không được tu chính chặt chẻ, thì sẽ không đạt được mục đích mà các vị tiền nhiệm mong muốn.

Cũng xin nhắc lại, vì Hiến Chương và Nội Quy của CĐ có nhiều điều khoản rất tổng quát, không viết hết chi tiết đầy đủ, nên có người lợi dụng sự thiếu sót này mà diễn dịch một cách sai lầm, do đó trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2016-2018 mới có hiện tượng bất thường chưa từng xảy ra trong lịch sử bầu cử của Cộng Đồng. Đó là những cơ sở thương mại, những công ty vụ lợi, những phòng mạch, phòng răng, những tiệm nail, thẩm mỹ viện… và những nhóm chưa bao giờ có những sinh hoạt mang lại lợi ích cho cộng đồng, họ đã ghi danh gia nhập vào giờ chót để có phiếu đi bầu, như chính những người trong các " tổ chức" này đã nói rõ là (registering to vote for CDVN 2016 elections).

Do đó, xin đề nghị Ban Tu Chính Hiến Chương hiện đang hoạt động, cần phải tu chính những khiếm khuyết dẫn đến các trở ngại vừa qua, để những nhiệm kỳ kế tiếp không phải đối diện với những khó khăn như đã và đang tiếp tục xảy ra.

Chúng tôi nói đang tiếp tục xảy ra, vì những " tổ chức" đã bị Hội Đồng Đại Diện đương nhiệm bác đơn trong phiên họp khoáng đại ngày 2/7/2016 đã nộp đơn xin tái gia nhập hoặc khiếu nại.

Trân trọng,

VA ngày 7/7/2016

Bùi Dương Liêm

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

CĐVN/ HTĐ&MD&VA

5 nhiệm kỳ.

Nguyễn Thị Bé Bảy

Trưởng Nhóm Gia Đình Nữ Quân Nhân

vùng Hoa Thịnh Đốn,

Thành viên Nhóm CĐVN/HTĐ&MD&VA

Advertisements
This entry was posted in Tài Liệu, Thời Sự. Bookmark the permalink.

3 Responses to Bùi Dương Liêm-Thể thức bầu cử của CĐVN-HTĐ&MD&VA-July 7, 2016

  1. Pingback: Các Links cho các bài viết liên quan đến vụ bầu cử cộng đồng thủ đô-July 23, 2016 |

  2. Pingback: Các bài viết về bầu cử | Trúc Nương và Phi Bảo-Vì Một Cộng Đồng Ngày Mai

  3. Pingback: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn- Cập nhật July 28, 2016 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s