Bé Bảy-Thủ đoạn “vơ vào” của Việt Tân

From: "BEBELIEM" <thaoluan9>
To:
Sent: Thursday, November 19, 2015 4:36 PM
Subject: [Thaoluan9] Thủ đoạn "vơ vào" của Việt Tân

(trích)

Chủ tịch Đỗ Hoàng Điềm của đảng Việt Tân nhiều lần xác nhận trong cuộc họp báo này là "chúng tôi có mặt hôm nay không phải để trả lời cho PBS mà vì sự thương yêu của đồng hương."

(hết trích)

Thưa ông Đỗ Hoàng Điềm,

Tôi xin được hỏi ông Đỗ Hoàng Điềm: có bao nhiêu đồng hương"thương yêu" ông và "thương yêu" đảng Việt Tân?

Xin Ông Chủ Tịch Đảng Việt Tân làm ơn đừng "vơ" đồng hương "vào" cái gọi là "sự thương yêu" dành cho quý ông!

Cách đây 10 năm, đảng Việt Tân cũng đã vơ rất nhiều người vào cái gọi là VN Freedom March ( Diễn hành Việt Nam Tự Do) trong ngày 30/4/2005 và bị dư luận trong cộng đồng người Việt tị nạn cs phản đối.

Tôi xin trích lại một số tài liệu cũ vẫn còn đây, thưa quý ông Việt Tân:

Trong danh sách Cố Vấn tổ chức ngày "VN Freedom March", Việt Tân liệt kê tên rất nhiều người, trong đó có tên của:1- Luật Sư Nguyễn Tường Bách 2- Giáo Sư Lưu Trung Khảo 3- Giáo Sư Trần Đức Thanh Phong 4 – Cụ Cao Xuân Vỹ

Tuy nhiên, bốn vị này đã gửi một “Thông Báo Chung” lên diễn đàn internet, minh xác như sau:

Toàn bộ phần trích mầu tím: ( ghi chú của Hoàng Ngọc An)

(trích)

From: khao luu

To: chinh luan ; SaigonHaiNgoai ; nuoc viet

Sent: Saturday, January 15, 2005 7:31 PM

Subject: [Chinh Luan] Thong bao chung

THONG BAO CHUNG

Trong danh-sa’ch Ban Co^’-Va^’n cu?a Ban

To^?-Chu+’c Freedom March to Capitol Hill co’ ghi te^n

chu’ng to^i .

Chu’ng to^i xin minh-xa’c ra(`ng chu’ng to^i kho^ng

o+? trong Ban Co^’-Va^’n do’.Chu’ng to^i ye^u-ca^`u

Ban To^?-Chu+’c ru’t te^n chu’ng to^i ra kho?i

danh-sa’ch de^? tra’nh nhu+~ng ngo^.-nha^.n da’ng

tie^’c co’ the^? xa^?y ra.

Tra^n tro.ng,

Nguye^~n Tu+o+`ng Ba’ch

Lu+u Trung Kha?o

Tra^`n Du+’c Thanh-Phong

Cao Xua^n Vy~

(hết trích)

Ngoài bốn vị trên đây, ông Đoàn Hữu Định, lúc ấy là Tổng Thư Ký Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại cũng có email minh xác:

(trích)

Thu+a co^ Ngo.c Nhung,

DDa.i DDie^.n DDa`i Truye^`n Hi`nh VN ta.i Hawaii,

Vi thu+ na`y xa’c nha^.n pha^`n tra? lo+`i cu?a to^i vo+’i co^ qua ddie^.n

thoa.i\. Mong ra(`ng mo.i tha(‘c ma(‘c ve^` buo^?i Le^~ Truy DDie^.u ca’c Anh

Hu`ng Tu+? Si~ Vie^.t My~ ta.i Hoa Thi.nh DDo^’n do Ta^.p The^? Chie^’n Si~ VNCH

Ha?i Ngoa.i to^? chu+’c se~ ddu+o+.c gia?i dda’p tho?a dda’ng\.

1) Ta^.p The^? Chie^’n Si~ VNCH Ha?i Ngoa.i se~ to^? chu+’c mo^.t buo^?i Le^~

Truy DDie^.u ca’c Anh Hu`ng Tu+? Si~ Vie^.t My~ ta.i Hoa Thi.nh DDo^’n co’ su+.

tham gia cu?a ca’c cu+.u chie^’n binh Hoa Ky` va`o nga`y 30 tha’ng 4 na(m 2005\.

Buo^?i le^~ na`y hoa`n toa`n kho^ng co’ lie^n he^. va` kho^ng co’ na(`m trong

chu+o+ng tri`nh FREEDOM MARCH TO CAPITOL HILL hay Cuo^.c Die^~n Ha`nh cho Tu+.

Do cu?a DDa?ng Vie^.t Ta^n\.

2) Co^ Lu+~ Anh Thu+ va` ca’ nha^n to^i ddu+o+.c Ta^.p The^? Chie^’n Si~ VNCH

Ha?i Ngoa.i giao pho’ tra’ch vu. to^? chu+’c buo^?i Le^~ Truy DDie^.u no’i

tre^n\.

Ca? hai chu’ng to^i du+’t khoa’t kho^ng ho+.p ta’c hay ddu+’ng chung trong ban

to^? chu+’c sinh hoa.t do DDa?ng Vie^.t Ta^n chu? xu+o+’ng\.

3) To^i long tro.ng xa’c nha^.n la` Gia’o Su+ Toa`n Phong Nguye^~n Xua^n Vinh

cu~ng nhu+ Thie^’u Tu+o+’ng Le^ Minh DDa?o, co^ Lu+~ Anh Thu+ va` ca’ nha^n to^i

kho^ng pha?i va` kho^ng bao gio+` la` dda?ng vie^n cu?a DDa?ng Vie^.t Ta^n\.

4) Hie^.n ba` To^n Nu+~ Hoa`ng Hoa, To^?ng Thu+ Ky’ Co^.ng DDo^`ng Vie^.t Nam

ta.i Hoa Ky` cu~ng nhu+ ra^’t nhie^`u to^? chu+’c co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t

kha’c o+? kha(‘p no+i dda~ hie^?u ro` va^’n dde^` va` cho bie^’t se~ ve^` Thu?

DDo^ Hoa Thi.nh DDo^’n dde^? tham gia buo^?i Le^~ Truy DDie^.u ca’c Anh Hu`ng

Tu+? Si~ do Ta^.p The^? to^? chu+’c\.

To^i ki’nh go+?i dde^’n ta^’t ca? ca’c vi. na`y lo+`i ca?m ta cha^n tha`nh vi`

dda~ co’ nie^`m tin va`o vie^.c la`m trong sa’ng cu?a Ta^.p The^? Chie^’n Si~

VNCH Ha?i Ngoa.i\. To^i xin chuye^?n lo+`i ke^u go.i cu?a Ta^.p The^? dde^’n

mo.i ngu+o+`i Vie^.t ty. na.n Co^.ng Sa?n, mo.i to^? chu+’c ngu+o+`i Vie^.t

Quo^’c Gia ha~y cu`ng chu’ng to^i dda’nh da^’u 30 na(m nga`y Quo^’c Ha^.n ba(`ng

mo^.t ha`nh ddo^.ng cu. the^? la` ghi o+n nhu+~ng Chie^’n Si~ dda~ hy sinh ta’nh

ma.ng dde^? ba?o ve^. Tu+. Do cu?a chu’ng ta trong mo^.t buo^?i le^~ truy

ddie^.u se~ dduo+.c to^? chu+’c va`o nga`y 30 tha’ng 4 na(m 2005 ta.i Hoa Thi.nh

DDo^’n\.

5) Mo.i lie^n la.c vo+’i Ta^.p The^? Chie^’n Si~ VNCH Ha?i Ngoa.i xin go+?i ve^`

Va(n Pho`ng Lie^n La.c Trung Ta^m DDie^`u Ho.p Trung U+o+ng: ubphhd.

Ca’m o+n co^ Ngo.c Nhung va` he.n ga(.p co^ va`o cuo^’i tha’ng 4\.

Tra^n tro.ng cha`o co^,

DDoa`n Hu+~u DDi.nh

—- On Mon, 17 Jan 2005, rvnaf (rvnaf2002) wrote:

Thu+a DD:

Ki’nh mong mo.i su+. xa’c nha^.n du+’t khoa’t d-e^`u la` SU+. THA^.T va` ha`nh

su+? d-u’ng d-e^? TTCCSVNCH/HN se~ la` mo^.t ta^.p the^? kho^ng co’ ca’i d-uo^i

di’nh LO`NG THO`NG. Co’ nhie6`u vi. kho^ng le^n tie^’ng, i.e. nguo+`i ta kho^ng

bie^’t. Nguo+`i le^n tie^’ng chu’ng to^i nghio~ la` nguO+`i ti’ch cu+.c d-o’ng

go’p va`o vie^.c chung. Va` uo+’c nguye^.n cu?a ho. la` VI` VIE^.C CHUNG, KHO^NG

THE^? CHA^’P NHA6.N CA’I D-UO^I LO`NG THO`NG…!! Tra^n tro.ng

( hết trích)

Ngoài ra, Cộng Đồng Georgia cũng lên tiếng:

(trích)

—- TNguyen (ghia) wrote —-

> From: "TNguyen" <ghia>

> To: <dthtd>

> Subject: Re: Bat Dau Lien Lac

> Date: Tue, 11 Jan 2005 10:15:00 -0500

>

..

> From: TNguyen

> To: VN Freedom March

> Sent: Monday, January 10, 2005 1:10 PM

> Subject: Re: To’m Lu+o+.c va` Ke^’ Hoa.ch co^ng ta’c DC

30/4/05

Ki’nh Cha`o anh Bi`nh,

To^i xin anh ta’ch ro*`i te^n co^.ng do^`ng vietnam o?

Georgia (United Vietnamese Community of Georgia) kho?i ban to^? chu*’c cho

nga`y 30, 2005 ta.i washington d.c.

Vi` ti`nh hi`nh ba^t ngo*` va` kho’ khan, ca’c qui’ vi. trong ho^.i do^ng

da.i bie^?u da~ ba`n la.i va` kho^ng do^ng y’ vo*i ha`nh do^.ng ma` Anh > Truo*`ng (Da`i tie^ng nuoc to^i o? Atlanta) o? da^y da~ ke’o to^i vo^ trong ban to^? chu*c cho ngay` 30 th’ang 4, 2005.

(hết trích)

Những ý kiến khác:

(trích)

Date: Mon, 24 Jan 2005 10:22:10 EST

Subject: Re: [NuocVIET] FW: HOAN NGHINH CAC QYI RUT TEN CUA NGO NGOC HIEU…

Reply-To: Nuoc_VIET

Content-Type: multipart/alternative;

boundary="

This entry was posted in Thời Sự. Bookmark the permalink.

7 Responses to Bé Bảy-Thủ đoạn “vơ vào” của Việt Tân

  1. Pingback: SỰ ĐỔI GIỌNG CỦA CĐ BẮC CA KHI “PHÒ” VT | THÔNG TIN HAI CHIỀU

  2. Pingback: Sử Gia Guillemot và Hoàng Lan Chi ( phim Terror in Little Sài Gò n)-22/12/2015 |

  3. Pingback: Tài liệu về phim Terror in Little Sài gòn 11-2015 |

  4. Pingback: Tài liệu về phim Terror in Little Sài Gòn |

  5. Pingback: Tài liệu phim TERROR IN LITTLE SÀI GÒN | THÔNG TIN HAI CHIỀU

  6. Pingback: Links tài liệu về Terror in Little Son và hậu Terror |

  7. Pingback: Links đến các bài viết về phim Terror in Little Sài Gòn và các bài liên quan | KBC Hải Ngoại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s